Strona główna » Regulamin sklepu internetowego Multi Natura

Regulamin sklepu internetowego Multi Natura

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 • 1. Sklep internetowy Multi Natura dostępny pod adresem internetowym: www. multinatura.pl prowadzony jest przez Aleksandrę Przychodzeń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Multi Natura Aleksandra Przychodzeń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 584-174-16-02 REGON 191766969.

 

         2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 

 

§ 2
Definicje

 

            Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, tzn.:
            1)Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

            2)Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.multinatura.pl
 • Sprzedawca – firma Multi Natura Aleksandra Przychodzeń
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz (kosmetyk, suplement albo urządzenie elektryczne lub nie elektryczne) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi są m.in. imię i nazwisko, adres stacjonarny, adres e-mail, adres komputerowy IP.
 • RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Miodowa 34, 31-052 Kraków
 • Adres e-mail Sprzedawcy: info@multinatura.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 12 423 21 48, 507-049-578
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Alior Bank 85 2490 0005 0000 4500 8500 0724
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 10-18 i w soboty w godzinach 11-15.

 

§ 4
Wymagania techniczne

        Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozzilla, Opera, Chrome, Internet Explorel
 • - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • - włączona obsługa plików cookies,
 • - zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 • 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (czyli bez rejestracji).
 • 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie (rejestracja)

 • 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres internetowy, nr telefonu.
 • 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto - poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

                                              § 7

        Dane osobowe w Sklepie internetowym i jego Polityka Prywatności – zgodnie z RODO obowiązującym od 25.05.2018

 

          1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, wymieniony nominalnie w §1.p.1 Regulaminu.

 • 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży. 
 • 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • a)- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • b)- w przypadku Klienta, który odbiera zamówiony przez Sklep internetowy towar bezpośrednio w sklepie stacjonarnym przy ul. Miodowej 34 w Krakowie - odbiorcą części danych osobowych Klienta (imię i nazwisko) jest Sprzedawca zatrudniony przez firmę Multi Natura Aleksandra Przychodzeń.

 

        4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy – ponieważ  Sprzedawca nie będzie wiedział, gdzie wysłać Produkt.

        5. Więcej na temat danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO znajduje się w Polityce Prywatności

Zasady składania Zamówienia

       W celu złożenia Zamówienia należy:

 • 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • 2. Zrejestrować się lub zalogować się albo skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli  jest potrzebna. Jeśli pole NIP pozostanie puste, Sprzedawca wystawi paragon, a nie fakturę. Paragon lub faktura będą dołączone do Produktu.
 • 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 • 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • A.Przesyłka kurierska pocztowa, B. Przesyłka kurierska pobraniowa,
 • C. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Miodowa 34, 31-052 Kraków.
 • 2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • - płatność przy odbiorze (czyli płatność za pobraniem) – koszt  przesyłki Produktu każdorazowo na terenie Polski wynosi 19 zł (kurier pocztowy Pocztex24). 
 • - wcześniejsza płatność przelewem na konto Sprzedawcy – koszt przesyłki Produktu każdorazowo  na terenie Polski wynosi 16 zł (Pocztex24).
 • 3. Koszty dostawy za granicę Polski są każdorazowo indywidualnie ustalane osobnym e-mailem między Klientem a  Sprzedawcą i zależą od wagi i statusu przesyłki z Produktem.

          4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu – są widoczne podczas składania zamówienia.

 

§ 10
Wykonanie Umowy Sprzedaży

 • 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • 2. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 24 godzin potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • - płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • - płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • - jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 1. 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w e-mailu od Sprzedawcy (Sklepu).
 • 5. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
          6. Dostawa Produktu odbywa się standardowo na terenie Polski, a na życzenie Klienta także całej Europy.

          7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

          8. Odbiór osobisty zamówionego przez Sklep internetowy Produktu przez Klienta jest bezpłatny i ma miejsce w siedzibie firmy przy ul. Miodowej 34.

 

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 

 • 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

          4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 • 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności (najczęściej jest to przelew bankowy), jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także wówczas, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą (np. preparat Prof. Przybylski Kolagen Aktiv powinien być ze względu na swoją delikatność temperaturową odsyłany paczką priorytetową lub przesyłką kurierską).

§ 12
Reklamacja

 • 1. Umową Sprzedaży objęte są tylko nowe Produkty (kosmetyki, suplementy, urządzenia elektryczne – np. ozonator). W Sklepie nie ma Produktów używanych.

 

 • 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

 • 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 • 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja (dotyczy tylko urządzeń elektrycznych), informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

                                                           § 14

Postanowienia końcowe

       1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
       2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
       3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
       4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

                               Nota prawna:

 

Zgodnie z obowiązującym prawem (i naszymi celami) informujemy:

1. Informacje na naszej stronie nie są receptami i nie mogą służyć do leczenia chorób.
2. Nasze produkty to suplementy diety - nie używamy ich do leczenia , mają działanie profilaktyczne
3. Jeśli w opisach niektórych preparatów są użyte określenia sugerujące, że preparat leczy (lub określenia bliskoznaczne), to są to przedruki z badań naukowych, opini lekarzy itp. Są to stwierdzenia i sugestie ważne jedynie w przypadku, gdy dany preparat przepisze lekarz! W każdym innym przypadku słowa te należy pominąć.
4. Na naszych stronach informacje mają charakter czysto informacyjny. Nie służą do stawiania diagnozy lub leczenia.
5. Złe samopoczucie i stan zdrowia trzeba zawsze skonsultować z lekarzem.

6. Nasze produkty nie są lekarstwami.